جشنواره زمستونت

سرویس ویژه دانش آموزی

ویژه ثبت نام
3 ماهه 39000 تومان
 • سرعت 4 مگابیت
 • 100 گیگ داخلی
 • 50 گیگ بین الملل
 • 50گیگ 2 تا 8 صبح
 • 3 ماهه

نت پاییزی

نقره ای
6 ماهانه 90000 تومان
 • سرعت 2 مگابیت
 • 150 گیگ داخلی
 • 75 گیگ بین الملل
 • 6 ماهه

نت پاییزی

طلایی
6 ماهه 300000 تومان
 • سرعت 8 مگابیت
 • 1000 گیگ داخلی
 • 500 گیگ بین الملل
 • 250 گیگ 2 تا 8 صبح
 • 6ماهه

نت پاییزی

الماس
6 ماهه 390000 تومان
 • سرعت 8 مگابیت
 • 1500 گیگ داخلی
 • 750 گیگ بین الملل
 • 500گیگ 2تا8صبح
 • 6 ماهه